KRONIKA GALERIA ORGANIZACJA KONTAKT STOWARZYSZENIE
KRONIKA 2017/2018

KRONIKA 2016/2017

KRONIKA 2015/2016

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów e-mail: sosw.dzierzoniow@interia.pl
 2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pod nr tel. 74 647 68 67, lub pocztą e-mail: sosw.dzierzoniow@interia.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO – w związku z realizacją celów i zadań określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących kształcenia specjalnego, w szczególności:
  1. edukacja, wychowanie, profilaktyka oraz terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną;
  2. wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia;
  3. współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół;
  4. prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych w środowisku lokalnym;
  5. przygotowanie do samodzielności dzieci i młodzieży w życiu społecznym;
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu/celach:
  1. wypełniania wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dzierżoniowie;
  2. realizacji umów zawartych ze zleceniobiorcami, kontrahentami;
  3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 1. Podanie danych osobowych osób Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Z uprawnień tych można skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  3. cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  4. w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
  5. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. W przypadku, kiedy Pani/Pani będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.

Z poważaniem Administrator Ochrony Danych

RODZICE

Masz pytania?
Przyjdź do nas!

Organizujemy indywidualne spotkania specjalistów z rodzicami i opiekunami, prezentujące ofertę Placówki, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze szkoły dla Państwa dziecka

NABÓR DLA UCZNIÓW
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

WCZESNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU

 


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych