KRONIKA GALERIA ORGANIZACJA KONTAKT STOWARZYSZENIE
KRONIKA 2017/2018

KRONIKA 2016/2017

KRONIKA 2015/2016

ORGANIZACJA PLACÓWKI


Ośrodek to placówka dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W skład placówki wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 2 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Gimnazjum nr 4 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zapewniające całodobową opiekę w dni nauki szkolnej

Wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologa, pedagoga i logopedy. W szkole odbywają się, oprócz zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne, muzykoterapia, arteterapia i biblioterapia. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła teatralnego, uczyć się śpiewać i prezentować artystycznie podczas zajęć wokalnych zespołu "Wiolinki". Odbywają się również dodatkowe zajęcia gastronomiczne. Praca z uczniami przebiega w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne (IPET), dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Placówka wyposażona jest w atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Ośrodek należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i do programu Czytające Szkoły, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wszyscy uczniowie naszej Placówki mogą korzystać z:

  • dofinansowywanych posiłków przygotowywanych w naszej kuchni
  • całodobowej opieki w grupach wychowawczych w dniach nauki szkolnej
  • biblioteki z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
  • pracowni komputerowej
  • sali doświadczania świata
  • biblioteki
  • świetlicy

Oferujemy naszym podopiecznym możliwość udziału w:

  • konkursach, w których mogą wykazać się umiejętnościami, wzmocnić emocjonalnie, rozwijać uzdolnienia
  • zawodach sportowych o zasięgu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
  • imprezach i uroczystościach na terenie Ośrodka, powiatu i całego kraju

Przyjęcia dziecka do każdej ze szkół dokonuje dyrektor Ośrodka na podstawie skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, po wydaniu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną.

RODZICE

Masz pytania?
Przyjdź do nas!

Organizujemy indywidualne spotkania specjalistów z rodzicami i opiekunami, prezentujące ofertę Placówki, pomagające w podjęciu decyzji o wyborze szkoły dla Państwa dziecka

NABÓR DLA UCZNIÓW
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

WCZESNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU

 


Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych